Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Christelijke Boekhandel Droogendijk gevestigd te Woudenberg.

 1. Algemeen
  a) Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Christelijke Boekhandel Droogendijk behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  b) Tenzij anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Christelijke Boekhandel Droogendijk erkend.
  c) Christelijke Boekhandel Droogendijk garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Levering
  a) Levering vindt plaats mits het bestelde product voorradig is.
  b) In het kader van de regels van de koop op afstand zal Christelijke Boekhandel Droogendijk bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  c) Aan de leveringsplicht van Christelijke Boekhandel Droogendijk zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Christelijke Boekhandel Droogendijk geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  d) Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Prijzen
  a) Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  b) Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Producten worden niet tegen een foutieve prijs geleverd.
  c) Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW.
 4. Zichttermijn / herroepingsrecht
  De afnemer heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 8 werkdagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Christelijke Boekhandel Droogendijk heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 8 werkdagen na aflevering schriftelijk of telefonisch melding te maken bij Christelijke Boekhandel Droogendijk. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Christelijke Boekhandel Droogendijk er zorg voor dat binnen 8 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Gegevensbeheer
  a) Indien u een bestelling plaatst bij Christelijke Boekhandel Droogendijk, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand Christelijke Boekhandel Droogendijk. Christelijke Boekhandel Droogendijk houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  b) Christelijke Boekhandel Droogendijk respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 6. Aanbiedingen
  a) Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  b) Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Christelijke Boekhandel Droogendijk zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  c) Mondelinge toezeggingen verbinden Christelijke Boekhandel Droogendijk slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  d) Aanbiedingen van Christelijke Boekhandel Droogendijk gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  e) Christelijke Boekhandel Droogendijk kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  f) Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 7. Overeenkomst
  a) Een overeenkomst tussen Christelijke Boekhandel Droogendijk en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Christelijke Boekhandel Droogendijk op haalbaarheid is beoordeeld.
  b) Christelijke Boekhandel Droogendijk behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
  c) Verzending naar het buitenland is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.
 8. Afbeeldingen en specificaties
  Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Christelijke Boekhandel Droogendijk gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 9. Overmacht
  a) Christelijke Boekhandel Droogendijk is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  b) Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen via Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Christelijke Boekhandel Droogendijk alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  c) Christelijke Boekhandel Droogendijk behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Christelijke Boekhandel Droogendijk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  d) Indien Christelijke Boekhandel Droogendijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  a) Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  b) Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Christelijke Boekhandel Droogendijk en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij Christelijke Boekhandel Droogendijk er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.